pension homér logo

Hotel: Pension 15 Homér Praha

Adresa hotelu: Vlkova 15, Praha 3

PSČ: 130 00

Telefon: +420 725 807 888

Email: info@homerpension15.cz

Webová stránka: https://homerpension15.cz

Firemní údaje:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

| Obchodní firma/název: Ubytování J.T. s.r.o.

| Sídlo společnosti: Kolovratská 58/1, Strašnice, 100 00 Praha 10

| Identifikační číslo: 06403018, Daňové identifikační číslo: CZ06403018

| Právní forma: Společnost s ručením omezeným

| Spisová značka: z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 281553

| Datum vzniku a zápisu: 4. září 2017

 

Informace o zpracovávání osobních údajů

Information regarding processing of personal data

Společnost uvedená v hlavičce (dále jen “Společnost”) může přechodně uchovávat údaje o fyzických

osobách a tyto údaje dále používat pro různé účely. Toto sdělení je určeno všem osobám, které

využívají služeb Společnosti.

The Company mentioned in the heading of this document (the “Company”) may temporarily store

personal data of natural persons and such personal data use for dif erent purposes. This statement is

adressing any persons using any services of the Company.

Společnost může uchovávat následující informace:

The Company may store following information:

 • vaše jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a adresa vašeho bydliště;
  • your name, surname, e-mail address, phone number and permanent address;
 • údaje o platební kartě (typ karty, číslo karty, jméno na kartě, datum expirace a bezpečnostní kód);
  • credit card information (type of card, card number, carholder name, expiration date and CVC code);
 • informace o pobytu hosta včetně data příjezdu a odjezdu a účelu pobytu;
  • a information regarding the stay of the guest including the date of arrival and departure and the purpose of the stay; and
 • informace, které poskytujete o svých preferencích.
  • information regarding your pref erences.

Osobní údaje uchováváme a používáme především k plnění našich smluvních závazků (ubytování

hosta), zákonných povinností a pro naše oprávněné zájmy. Osobní údaje nám umožňují plnit naše

povinnosti, dále nám také umožňují kontaktovat naše hosty v případě nutnosti a rovněž je také

užíváme pro účely marketingu. Osobní údaje můžeme poskytovat třetím stranám, ale výhradně za

účelem jejich zpracování pro naše účely (např. poskytovatelé rezervačních systémů, administrativní

podpory nebo účetní). Tyto strany mají vždy přístup k osobním údajům jen v tom rozsahu, jak je to

nezbytně nutné pro poskytování takových služeb. Společnost uchovává osobní údaje jen v případech,

kdy je to nutné ke splnění našich závazků, a výhradně po dobu nezbytnou ke splnění účelů, pro které

byly tyto údaje získány. Jakmile již osobní údaje nebudou potřebné, budou z našich záznamů

odstraněny, nebo budou řádně anonymizovány. Osobní údaje obsažené ve smlouvách, sděleních a

obchodní korespondenci mohou podléhat zákonným požadavkům na uchovávání, v některých

případech až po dobu 6 let. Jakékoliv jiné údaje budou v zásadě vymazány nejpozději 3 roky po datu

poslední spolupráce a obchodního kontaktu s danou fyzickou osobou. Pro záložní kopie osobních

údajů, pořizované pro bezpečností účely, může platit delší doba uchovávání. Přístup k osobním

údajům však bude v takových případech omezený. Fyzické osoby mohou rovněž podat stížnost u

příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů v případech, kdy se budou domnívat, že dochází k

neoprávněnému zpracování jejich osobních údajů (www.uoou.cz).

We store and use the personal data mainly for the performance of a contract (accommodation of our

guest), fulfilling our legal obligations and for our legitimate interests. The personal data allows us to

fulfill our obligations, also allows us to contact our guests if necessary and also use them for

marketing purposes. We may provide personal data to third parties, but only for the purpose of

processing them for our purposes (eg. reservation system providers, administrative support or

accountants). Such parties shall always have access to personal data only to the extent strictly

necessary for the provision of such services. The Company retains personal data only when it is

necessary to fulfill our obligations and only for the time necessary to meet the purposes for which it

was obtained. Once personal data is no longer needed, it will be removed from our records or

properly anonymized. Personal data contained in contracts, communications, and business

correspondence may be subject to statutory retention requirements, in some cases up to 6 years. Any other data will be deleted no later than 3 years after the date of the last cooperation and business contact with the individual. For backup copies of personal data collected for security purposes, longer retention times may apply. However, access to personal data will be limited in such cases. Individuals may also file a complaint with the appropriate personal data protection authority in cases where they believe that their personal data is being misused (www.uoou.cz).

Souhlas, který nám byl udělen k uchovávání a jinému použití osobních údajů, lze kdykoliv odvolat.

The approval that was granted to the Company for storage and other usage of the personal data may

be withdrawn at any time.

Všichni hosté mají následující práva:

All guests have following rights:

 • Právo na přístup k údajům;
  • Right of access to data;
 • Právo na opravu údajů;
  • Right to rectification;
 • Právo na vymazání údajů (právo být zapomenut);
  • Right to erasure (right to be forgotten);
 • Právo na omezení zpracování;
  • Right to restriction of processing;
 • Právo na přenositelnost údajů; a
  • Right to data portability; and
 • Právo na vznesení námitky.
  • Right to object.

Rádi Vám poskytneme další informace nebo vyřídíme Vaše žádosti o uplatnění výše uvedených práv.

Tyto žádosti mohou být zasílány Společnosti na e-mailovou adresu uvedenou v hlavičce této

informace.

We will be happy to provide you with any further information or to handle your requests for the above rights. These requests may be sent to the Company at the e-mail address given in the heading of this statement.

Praha 30/04/2022